Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Συστήματος Στήριξης Αποφάσεων Expert System στα οικοσυστήματα των ποταμών της Κρήτης (Expert System-Crete (ES-Cr))

 

Το υποέργο «Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Συστήματος Στήριξης Αποφάσεων Expert System στα οικοσυστήματα των ποταμών της Κρήτης – Expert System-Crete», είναι σχετικό με τη διαχείριση εκείνων των ποτάμιων οικοσυστημάτων της Κρήτης, μόνιμης ή περιοδικής ροής, που είναι δέκτες σημαντικών ποσοτήτων θρεπτικών ουσιών δηλαδή ιόντων αζώτου και φωσφόρου. Οι ουσίες αυτές είναι βασικά συστατικά των λιπασμάτων αλλά και των οικιστικών ή αστικών λυμάτων, ενώ το αποτέλεσμα της εισροής τους στα επιφανειακά νερά, συνοδεύεται από το φαινόμενο του ευτροφισμού, ενός φαινομένου που υποβαθμίζει την ποιότητα του νερού αλλά και τη βιοποικιλότητά του.
Το υποέργο που προτείνουμε έχει ως στόχο την παραγωγή ενός ιδιαίτερα χρήσιμου εργαλείου για τη διαχείριση αυτών των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων. Το εργαλείο αυτό, που απουσιάζει όχι μόνο από την Κρήτη αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα, θα είναι ένα Περιβαλλοντικό Σύστημα Στήριξης Αποφάσεων (ΠΣΣΑ), δηλαδή ένα υπολογιστικό μοντέλο απόλυτα προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος της Κρήτης, που θα μπορέσει να διευκολύνει τους τοπικούς φορείς διαχείρισης του νερού, έτσι ώστε με τη λιγότερη δυνατή πληροφορία, γεγονός που συνεπάγεται μικρό κόστος και σύντομο χρόνο, να μπορούν:
  • να εκτιμούν την κατάσταση σε ένα ποτάμι,
  • να ταξινομούν τα προβλήματα,
  • να διαπιστώνουν τις αιτίες που τα προκαλούν και να επιλέγουν μεταξύ μιας σειράς προτεινόμενων προτάσεων.
Το υποέργο αυτό αποτελεί τη συνέχεια του ευρωπαϊκού προγράμματος STREAMES (STream REAch Management: an Expert System), το οποίο ολοκληρώνεται το Φεβρουάριο του 2004 δίνοντας ένα σημαντικό προϊόν: Ένα Περιβαλλοντικό Σύστημα Στήριξης Αποφάσεων – Expert System (ES), που θα αποτελέσει το πρώτο εργαλείο για τη διαχείριση των ποταμών της Μεσογείου, που δέχονται θρεπτικές ουσίες. Το αρχικό αυτό προϊόν, παρόλο που προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την παραπάνω περιοχή, εν τούτοις θεωρούμε ότι θα εμφανίσει ορισμένες αδυναμίες στην εφαρμογή του, ειδικά στην περιοχή της Κρήτης, λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων κάποιων παραμέτρων του φυσικού περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο.
Με τη βοήθεια του υποέργου που προτείνουμε, θα δοθεί η δυνατότητα να αξιολογηθεί η καταλληλότητα εφαρμογής του αρχικού ΕS, στα οικοσυστήματα των ποταμών της Κρήτης και στη συνέχεια, με τις κατάλληλες ρυθμίσεις και βελτιώσεις, να προσαρμοστεί απόλυτα στις συνθήκες της ευρύτερης περιοχής μας. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η ακόμη καλύτερη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του ΕS, που απαιτείται, αφού σήμερα και η Ελληνική διαχειριστική πολιτική για το περιβάλλον αλλά και η Ευρωπαϊκή, έχουν θέσει σε προτεραιότητα, τη σωστή και άμεση διαχείριση των επιφανειακών νερών της περιοχής μας.