Δραστηριότητα 1: Εργαλεία Μετασχηματισμού και Επαλήθευσης Προγραμμάτων

Πακέτο εργασίας ΠΕ1.1:Μελέτη του προβλήματος και πρόταση λύσης του.
Περιγραφή: Αυτό το πακέτο εργασίας θα περιλαμβάνει την μελέτη του προβλήματος μετασχηματισμού πολύ δομημένων προγραμμάτων σε ισοδύναμα τα οποία δεν θα είναι δομημένα και θα είναι περισσότερο αποτελεσματικά. Αναμενόμενα αποτελέσματα Θα γίνει ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας μετασχηματισμού λογικών προγραμμάτων.

Παραδοτέα: Tο παραδοτέο Π1.1 είναι μια ερευνητική μελέτη στην οποία θα προτείνεται λύση στο πρόβλημα.

Πακέτο εργασίας ΠΕ1.2:Υλοποίηση του συστήματος μετασχηματισμών
Περιγραφή: Αυτό το πακέτο εργασίας θα περιλαμβάνει την υλοποίηση σε Prolog της προτεινόμενης λύσης στο πακέτο εργασίας ΠΕ1.1.

Παραδοτέα: Tο παραδοτέο Π1.2 είναι ένα σύστημα λογισμικού το οποίο θα μετασχηματίζει λογικά προγράμματα. Το σύστημα θα δέχεται σαν είσοδο ένα πρόγραμμα κατασκευασμένο με μια μέθοδο που θα βασίζεται σε σχήματα προγραμμάτων και θα το μετασχηματίζει σ’ ένα ισοδύναμο πρόγραμμα το οποίο δεν θα είναι δομημένο και θα είναι περισσότερο αποτελεσματικό.

Πακέτο εργασίας ΠΕ1.3:Αξιολόγηση του Συστήματος Μετασχηματισμών
Περιγραφή: Aυτό το πακέτο εργασίας θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση του συστήματος μετασχηματισμών.

Παραδοτέα: Tο παραδοτέο Π1.3 είναι μια ερευνητική μελέτη αξιολόγησης του συστήματος. Δηλαδή πόσο πιο αποτελεσματικά και πιο μικρά σε μέγεθος (κώδικα) είναι τα μετασχηματιζόμενα προγράμματα.

Πακέτο εργασίας ΠΕ1.4:Μελέτη του Προβλήματος και Σχεδιασμός του επαληθευτή.
Περιγραφή:Αυτό το πακέτο εργασίας θα περιλαμβάνει το λεπτομερή σχεδιασμό ενός επαληθευτή για την μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού και για την αντίστοιχη μέθοδο ορθότητας των προγραμμάτων.

Παραδοτέα: Tο παραδοτέο Π1.4 είναι μια ερευνητική μελέτη σχεδιασμού του επαληθευτή με περιγραφή όλων των τμημάτων του καθώς και της διεπικοινωνίας τους.

Πακέτο εργασίας ΠΕ1.5:Υλοποίηση του επαληθευτή.
Περιγραφή: Αυτό το πακέτο εργασίας θα περιλαμβάνει την υλοποίηση σε Prolog του προτεινόμενου συστήματος

Παραδοτέα: Tο παραδοτέο Π1.5 είναι ένα σύστημα λογισμικού το οποίο θα επιδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά όπως έχουν σχεδιαστεί στο πακέτο εργασίας ΠΕ1.4.

Πακέτο εργασίας ΠΕ1.6:Αξιολόγηση του συστήματος επαλήθευσης.
Περιγραφή: Αυτό το πακέτο εργασίας θα περιλαμβάνει αξιολόγηση του συστήματος που κατασκευάστηκε.

Παραδοτέα: Tο παραδοτέο Π1.6 είναι μια ερευνητική μελέτη αξιολόγησης του επαληθευτή

 

Δραστηριότητα 2 : Πιστοποίηση συστημάτων και δικτύων επικοινωνίας σε chip.

Πακέτο εργασίας ΠΕ2.1: Ανάπτυξη αλγορίθμων και δομών δεδομένων κατάλληλων για κατανεμημένη πιστοποίηση.
Περιγραφή: Ανάπτυξη προηγμένων παράλληλων και κατανεμημένων δομών δεδομένων και αλγορίθμων για την αναπαράσταση περιορισμών και την πιστοποίηση συστημάτων ή δικτύων επικοινωνίας σε chip

Παραδοτέα:Το παραδοτέο Π2.1 είναι μια ερευνητική μελέτη.

Πακέτο εργασίας ΠΕ2.2: Ανάπτυξη βιβλιοθηκών για πρότυπο σύστημα πιστοποίησης
Περιγραφή: Εξετάζοντας την αντικειμενοστραφή μοντελοποίηση συστημάτων με το νέο βιομηχανικό στάνταρντ SystemC2.0, θα αναπτύξουμε λογισμικό που θα αναφέρεται σε τεχνικές πιστοποίησης συστημάτων με βάση κυρίως υπάρχοντα ανοικτού κώδικα εργαλεία επαλήθευσης και προσομοίωσης συστημάτων και δικτύων σε chip, όπως o Τestbuilder της Cadence, το στάνταρντ SCV.

Παραδοτέα:Το παραδοτέο Π2.2 αποτελείται από πρότυπες βιβλιοθήκες πιστοποίησης με βάση το SystemC εφαρμόζοντας παράλληλες και κατανεμημένες δομές δεδομένων και αλγορίθμους

 

Δραστηριότητα 3 : Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης για την Διάγνωση Παιδικής Επιληψίας

Πακέτο εργασίας ΠΕ3.1: Ανάλυση Συστήματος
Περιγραφή: Απόκτηση γνώσης σχετικής με το αντικείμενο της επιληψίας και των επιληπτικών κρίσεων, όπου ουσιαστικά γίνεται ο εντοπισμός των σημαντικών δεδομένων που επηρεάζουν την διάγνωση και καταγραφή των συμπτωμάτων και της διαγνωστικής διαδικασίας. Συντάσσεται ο καθορισμός των προδιαγραφών του συστήματος.

Παραδοτέα: Το παραδοτέο Π3.1 είναι ερευνητική μελέτη απαιτήσεων και καθορισμού προδιαγραφών.

Πακέτο εργασίας ΠΕ3.2: Σχεδιασμός Συστήματος.
Περιγραφή: Αναπαράστασης της γνώσης και των υπόλοιπων στοιχείων που αφορούν την επιληψία στον υπολογιστή και διευκρίνιση του τρόπου εκμετάλλευσης αυτών. Φάση που περιλαμβάνει τις βασικές ενέργειες για τον σχεδιασμό της βάσης γνώσεων και δεδομένων και για την καθοδήγηση του μηχανισμού εξαγωγής δεδομένων.

Παραδοτέα: Το παραδοτέο Π3.2 είναι ερευνητική μελέτη με τον σχεδιασμό του συστήματος.

Πακέτο εργασίας ΠΕ3.3: Υλοποίηση Συστήματος.
Περιγραφή: Σχεδιασμός μηχανισμού εξαγωγής δεδομένων και αναπαράστασης της γνώσης.

Παραδοτέα: Το παραδοτέο Π3.3 είναι το σύστημα σε λειτουργία.

Πακέτο εργασίας ΠΕ3.4: Ελεγχος Συστήματος.
Περιγραφή: Δοκιμή του συστήματος που κατασκευάστηκε για επιβεβαίωση λειτουργιών και επαλήθευση των αποτελεσμάτων του.

Παραδοτέα: Το παραδοτέο Π3.4 είναι οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων.