Δραστηριότητα 1
Παραδοτέο Π1.1 Πακέτο εργασίας ΠΕ1.1 Μελέτη του προβλήματος και πρόταση λύσης του.
Παραδοτέο Π1.2 Πακέτο εργασίας ΠΕ1.2 Υλοποίηση του συστήματος μετασχηματισμών.
Παραδοτέο Π1.3 Πακέτο εργασίας ΠΕ1.3 Αξιολόγηση του Συστήματος Μετασχηματισμών.
Παραδοτέο Π1.4 Πακέτο εργασίας ΠΕ1.4 Μελέτη του Προβλήματος και Σχεδιασμός του επαληθευτή.
Παραδοτέο Π1.5 Πακέτο εργασίας ΠΕ1.5 Υλοποίηση του επαληθευτή.
Παραδοτέο Π1.6 Πακέτο εργασίας ΠΕ1.6 Αξιολόγηση του συστήματος επαλήθευσης.
Δραστηριότητα 2
Παραδοτέο Π2.1 Πακέτο εργασίας ΠΕ2.1 Aνάπτυξη αλγορίθμων και δομών δεδομένων κατάλληλων για κατανεμημένη πιστοποίηση.
Παραδοτέο Π2.2 Πακέτο εργασίας ΠΕ2.2 Ανάπτυξη βιβλιοθηκών για πρότυπο σύστημα πιστοποίησης.
Δραστηριότητα 3
Παραδοτέο Π3.1 Πακέτο εργασίας ΠΕ3.1 Μελέτη του προβλήματος και πρόταση λύσης του.
Παραδοτέο Π3.2 Πακέτο εργασίας ΠΕ3.2 Υλοποίηση του συστήματος μετασχηματισμών.
Παραδοτέο Π3.3 Πακέτο εργασίας ΠΕ3.3 Αξιολόγηση του Συστήματος Μετασχηματισμών.
Παραδοτέο Π3.4 Πακέτο εργασίας ΠΕ3.4 Μελέτη του Προβλήματος και Σχεδιασμός του επαληθευτή.

 

222