Υπάρχουν μεθοδολογίες ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού οι οποίες κατασκευάζουν προγράμματα στα οποία απεικονίζονται οι σχεδιαστικές αποφάσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τους. Τέτοια προγράμματα ή σχέδια προγραμμάτων μπορούν εύκολα να συντηρηθούν και να χρησιμοποιηθούν για την απόδειξη ιδιοτήτων τους όμως δεν είναι αποτελεσματικά. Σ’ αυτό το έργο θα μελετήσουμε και θα υλοποιήσουμε τεχνικές οι οποίες βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα τέτοιων προγραμμάτων. Επιπλέον, θα μελετήσουμε το θέμα της επαλήθευσης λογισμικού και στοχεύουμε στην κατασκευή ενός επαληθευτή λογικών προγραμμάτων ο οποίος θα είναι ημιαυτόματος.

Επίσης, βασιζόμενοι σε τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης, θα μελετήσουμε παράλληλες και κατανεμημένες δομές δεδομένων και αλγορίθμους για την πιστοποίηση συστημάτων και δικτύων σε chip. Οι βιβλιοθήκες που θ’ αναπτυχθούν θα επεκτείνουν υπάρχοντα εργαλεία πιστοποίησης όπως SCV (SystemC Verification Library) και Τestbuilder που βασίζονται στο πρότυπο μοντελοποίησης SystemC2.0.

Τέλος, σκοπεύουμε στην ανάπτυξη ενός συστήματος υποστήριξης αποφάσεων το οποίο έχει σαν στόχο να προσφέρει βοήθεια στην κατάταξη επιληπτικών κρίσεων που παρουσιάζονται στην παιδική ηλικία, σύμφωνα με την διεθνή ταξινόμηση για επιληπτικές κρίσεις. Παράλληλα θα αναπτυχθεί μία βάση δεδομένων στην οποία θα καταχωρούνται περιστατικά επιληψίας (φάκελος ασθενούς με όλα τα σχετικά δεδομένα). Η υλοποίηση των δύο προαναφερθέντων υποσυστημάτων και ο έλεγχος λειτουργίας αυτών σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας, θα μας βοηθήσει να βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά με την χρησιμότητα των αντίστοιχων συστημάτων σε διαγνωστικές διαδικασίες νευρολόγων για την ασθένεια της επιληψίας.